PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETO SVETAINĖJE LENKIJOJEPIGIAU.LT TAISYKLĖS 

 1. Sąvokos ir sutarties aiškinimas 1.1 Ši paslaugų teikimo sutartis (toliau – Sutartis) yra sudaroma MB Fast service, veikiančios kaip „Pardavėjas“ ir kliento, veikiančio kaip „Pirkėjas“, vardu. Ši Sutartis tampa privaloma Duomenų tvarkytojui ir Duomenų valdytojui pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. MB Fast service paslaugos teikiamos, vadovaujantis žemiau nurodytomis sąlygomis. Kiekvienas  paslaugų naudotojas, registruodamasis www.lenkijojepigiau.lt internetinėje svetainėje sutinka su paslaugų teikiamomis sąlygomis ir taisyklėmis.   1.2 Užsakant paslaugas internetu, sutartis laikoma sudaryta ir įsigaliojusia, nuo to momento, kai pirkėjas užsiregistruoja ir pažymi varnele, kad sutinka su šiomis paslaugų teikimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.   1.3 Pirkėjas patvirtindamas tapatybę, nuo to momento, sutinka, kad MB Fast service tvarkys asmens duomenis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679.  MB Fast service veikia, kaip  duomenų tvarkytojas, savo kliento, veikiančio kaip duomenų valdytojas vardu. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.   2. Pirkėjo teisės ir pareigos 2.1 Pirkėjas registracijos metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui.   2.2 Užsakymo langelyje Pirkėjas pažymėjęs „sutinku su svetainės taisyklėmis“ ir paspaudęs mygtuką „registruotis“, patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis, t. y. yra sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pardavėjo bei Pirkėjo.   2.3 Pirkėjas sutinka, kad MB Fast service neprisiima pervežimo rizikos už dūžtančias, greitai gendančias ir neatsparias temperatūrų svyravimui prekes. 2.4 Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis įsipareigoja, jog nesiųs prekių, kurios draudžiamos siųsti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir išvežti iš Lenkijos pagal Lenkijos įstatymus: 
 • radioaktyvių, sprogių, ėdžių, nuodingų, degių, šalčiui neatsparių, stipraus kvapo arba tepių medžiagų;
 • nesandariai uždarytų ar dužių talpų su skysčiais;
 • greitai gendančių maisto ir ne maisto produktų;
 • pinigų, obligacijų, monetų, brangiųjų metalų ir brangiųjų akmenų, vertybinių popierių, antikvarinių daiktų, asmens dokumentų;
 • gyvų gyvūnų, paukščių;
 • tinkamai neįpakuotų aštrių ir pjaunančių daiktų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;
 • sprogmenų, ginklų, šaudmenų ir jų dalių;
 • tabako gaminių ir alkoholinių gėrimų;
 • rūkomų produktų (pvz. e-cigarečių aromatai, skystis cigaretėms ir t.t.);
 • daiktus su įžeidžiančio ar nepadoraus pobūdžio užrašais ar atvaizdais;
 • kitus daiktus, kuriuos draudžiama siųsti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir išvežti iš Lenkijos, pagal Lenkijos įstatymus.

2.5 Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis įsipareigoja, kad prekės, kurios siunčiamos į Lietuvą yra apmokėtos. Prie siuntos turi būti pateikiamas pirkimo pardavimo kvitas ar sąskaita faktūra. Pažeidus įsipareigojimą, pirkėjas gaus atlyginti nuostolius pardavėjui.   

2.6 Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis sutinka, kad neatsiimtos ir neidentifikuotos siuntos, praėjus 3 mėnesių sandėliavimo laikotarpiui būtų utilizuojamos.   

2.7 Pirkėjas patvirtindamas tapatybę sutinka gauti informacinio tipo elektroninius laiškus apie siuntos statuso pasikeitimus, svarbią informaciją ir kt. naujienas. Informacija siunčiama iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.   

2.8 Pirkėjas privalo apmokėti visas išlaidas (siuntos vertė, pardavėjo siuntimo išlaidos ir t.t.) susijusias su siunta iki siuntos pristatymo į MB Fast service sandėlį Lenkijoje. Siuntos, kurių išlaidos pristatymo į užsienio sandėlį metu yra neapmokėtos arba nepilnai apmokėtos, nebus priimamos ir klientas pretenzijų dėl tokių siuntų pateikti negalės.

3. Pardavėjo teisės ir pareigos   

3.1 Pardavėjas įsipareigoja pirkėjui pristatyti jo prekes gautas Lenkijos sandėlyje į Lietuvą, jei pirkėjas nepažeidė įsipareigojimų.  

3.2 Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos kitiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus įstatymo numatytus atvejus.   

3.3 Pardavėjas neatsako už negautas ar gautas pažeistas siuntas.   

3.4 Kilus įtarimui dėl siuntos turinio, pasiliekame teisę siuntas patikrinti, arba esant didelio tūrio pakuotei, jas perpakuoti.   

3.5 Jei  siuntoje yra draudžiamų siųsti daiktų,  MB Fast service tokią siuntą grąžina siuntėjui arba konfiskuoja įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.   

3.6 MB Fast service neatsako už pašto siuntų nepristatymą, jeigu nurodytas neteisingas adresas, gavėjas atsisako priimti pašto siuntą.   

3.10 Renkantis pristatymą per mūsų partnerių tarnybas (DPD), siuntos pristatymo metu Pirkėjas arba Pirkėjo atstovas kartu su transporto įmonės atstovu privalo patikrinti siuntos būklę pristatymo metu. Priėmus prekę be pretenzijų iš kurjerio, pretenzijos dėl pažeistų prekių nebus nagrinėjamos.   
Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus. Vėliausiai pretenziją apie pažeidimus ar kitus neatitikimus pateikite per 24 val. nuo siuntos gavimo valandos (nuo tada, kai siuntos gavimą patvirtinate parašu kurjeriui).   
Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.

3.11 Pasirinkę pristatymą į mūsų parterių (DPD) paštomatus siuntą privalote patikrinti prie paštomato, siuntos atsiėmimo metu. Jeigu pastebėjote, jog siunta yra pažeista, nedelsiant kreipkitės į Lenkijojepigiau.lt klientų aptarnavimą. Susisiekus su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi, jums bus suteikta visa reikalinga informacija, norint pateikti pretenziją kurjerių tarnybai. 

3.12 MB Fast service atsakomybė prasideda tik nuo to momento, kai MB Fast service įmonės darbuotojas priimta siuntą užsienio sandėlyje. Jei siunta buvo netinkamai supakuota ir transportavimo metu pažeista, dėl netinkamo pakavimo, MB Fast service nėra atsakingi už žalos atlyginimą klientui, net jei siunta buvo priimta. 

 1. Tinkamas pakavimas

4.1 Siuntos mūsų sandėlius privalo pasiekti tinkamai supakuotos ir nepažeistos (be defektų), nes kitu atveju MB Fast service neprisiima atsakomybės už transportavimo metu apgadintas siuntas bei nekompensuoja patirtų nuostolių.

4.2 Visos siuntos privalo turėti išorinį įpakavimą, pritaikytą pagal pakuotės turinio specifines savybes. Tinkamas siuntos įpakavimas yra toks, kai nepažeidus pakuotės neįmanoma pasiekti bei sugadinti viduje esančios prekės. Pakuotė turi apsaugoti turinį taip, kad jis nebūtų pažeidžiamas dėl spaudimo, transportavimo kartu su kitomis siuntomis bei tolimesnio administravimo. Taip pat pakuotė privalo užtikrinti, jog nebus keliamas pavojus žmonėms, kitoms siuntoms, įrenginiams, transportui ir pan. 

4.3 Netinkamai supakuotos siuntos gali būti nepriimtos arba gali būti taikomas papildomas pakavimo mokestis. 

4.4 Jei siunta buvo netinkamai supakuota ir transportavimo metu pažeista, dėl netinkamo pakavimo, MB Fast service nėra atsakingas už žalos atlyginimą klientui, net jei siunta buvo priimta.

 1. Prekių nupirkimo paslauga

8.1 MB Fast service yra tarpininkas tarp prekės pardavėjo ir pirkėjo, todėl MB Fast service nėra prekių pardavėjas ir neatsako už sėkmingą prekės pristatymą iki MB Fast service sandėlio užsienio šalyse, prekės kokybę, įpakavimą ir už kitus su MB Fast service teikiamomis paslaugomis nesusijusius dalykus. Kilus nesklandumams tarp pirkėjo ir pardavėjo, MB Fast service, laiku gavę pranešimą iš pirkėjo dėl kilusių problemų, gali pasiūlyti tik komunikacinio pobūdžio pagalbą. Esant poreikiui MB Fast service gali atsiųsti visus reikalingus apmokėjimo patvirtinimus.

8.2 Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos užsienio elektroninės parduotuvės prekės pardavėjo, prie kiekvienos prekės aprašymo. MB fast service neatsako už tai, kad užsienio elektroninėse parduotuvėse esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ar spalvos.

8.3 Užsienio elektroninių parduotuvių pardavėjai, pagal savo šalies teisės aktus, tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią įsigytų daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekių aprašymuose.

8.3.1 Detalesnė informacija, susijusi su prekių garantinėmis sąlygomis, pateikiama užsienio elektroninių parduotuvių aprašymuose.

8.4 MB Fast service savo esme yra atsiskleidęs tarpininkas (PVM įstatymo 2 str. 6 dalis), todėl gali išrašyti sąskaitas tik už tarpininkavimo paslaugas (PVM įstatymo 16 str. 1 dalis). Plačiau apie tai galite perskaityti Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinėje svetainėje. 

8.5 MB Fast service gali išrašyti sąskaitas tik tarpininkavimo sumai, t.y. skirtumui tarp Jūsų sumokėtos sumos MB Fast service ir originalios prekių su pristatymu iki MB Fast service sandėlių užsienio šalyse sumos. Sąskaitų už Jūsų įsigytas prekes MB Fast service neišrašo, kadangi jų neparduoda, o tik tarpininkauja užsakant prekes iš užsienio elektroninių parduotuvių. MB Fast service, kliento pageidavimu, gali pardavėjo prašyti, kad pardavėjas išrašytų sąskaitą faktūrą kliento nurodytais rekvizitais ir pateiktų kitus prekių pirkimo dokumentus.

8.6 MB Fast service yra tarpininkas tarp pirkėjo bei pardavėjo ir teikia prekių nupirkimo paslaugas, tad ir sąskaitą suformuojame tik už nupirkimo paslaugą. Sąskaitą faktūrą už jūsų įsigytą prekę, jums suformuoja ją parduodanti užsienio parduotuvė. Atkreipiame dėmesį, kad sąskaita už prekę išrašoma tik fiziniams asmenims, užsakymą pateikusio asmens vardu.

8.7 Prekių nupirkimo paslaugos kaina 3 Eur. Už vieną siuntą.  

 1. Prekių grąžinimas

9.1 Prekės įsigytos per Prekių nupirkimo paslaugą.

9.1.1 Prekės įsigytos per Prekių nupirkimo paslaugą, nepriklausomai nuo šalies, negali būti grąžinamos pardavėjui.

9.1.2 Jei pristatyta prekė buvo pažeista, neatitiko aprašymo ar kt., dėl prekės pardavėjo kaltės (pvz. netinkamo pakavimo) ir pardavėjas sutinka atlyginti patirtus nuostolius, mokestis už Lenkijojepigiau.lt suteiktą Prekių nupirkimo paslaugą nėra grąžinamas.

9.2 Jeigu pardavėjo grąžinimas yra mokamas:

 • Patikrinkite pardavėjo grąžinimo politiką ir suformuokite/užpildykite reikiamus dokumentus.
 • Jeigu grąžinimas yra mokamas privaloma ant siuntos nurodyti šią informaciją:
  • Gavėjas (vardas pavardė arba įmonė)
  • Gatvė ir namo nr. (jeigu yra ir buto)
  • Miestas
  • Pašto kodas
  • Telefono numeris (gavėjo)

9.3 Jeigu pardavėjo grąžinimas yra nemokamas:

 • Patikrinkite, ar kartu su siunta gavote nemokamą prekių gražinimo lipduką, grąžinimo formą. Patikrinkite pardavėjo el. parduotuvėje esančią informaciją apie grąžinimo politiką ir suformuokite/užpildykite reikiamus dokumentus. Jei pardavėjas nurodo, įdėkite grąžinimui reikalingus dokumentus į grąžinamos siuntos pakuotę ir saugiai supakuokite.
 • Jei pardavėjas suteikia grąžinimo lipduką, kurį radote siuntoje tuomet saugiai supakuokite siuntą į gautą pardavėjo pakuotę ir ant jos užklijuokite gautą siuntos grąžinimo lipduką.
 • Jei pardavėjas suteikia gražinimą, bet lipduko siuntoje neradote tuomet pardavėjo el. parduotuvėje sugeneruokite grąžinimo lipduko PDF formą. Saugiai supakuokite siuntą į gautą pradavėjo pakuotę ir ant jos užklijuokite atspausdintą lapą (grąžinimo lipduką).
 1. Siuntų paėmimas iš paštomatų

Siuntos paimamos tik iš Inpost paštomatų, kurių adresai nurodyti kliento paskyroje.

Suntos turi būti registruojamos nurodytu telefono numeriu.

Užsisakius pristatymą Inpost paštomatu, būtina atsiųsti siuntos sekimo numerį, kad galėtume identifikuoti klientų siuntas. Neatsiuntus siuntos sekimo numerio, siunta nebus priskiriama kliento paskyroje. 

Siuntos užregistruotos netinkamu telefono numeriu iš paštomatų nepaimamos ir grąžinamos siuntėjui.

     11. DPD paslaugos Neringos srityje

DPD kurjeriai Neringos srityje pristato tik pakuotes. Norint siųsti paletes, būtina susisiekti individualiai.  
Pašto kodai, kuriems galioja priemoka siunčiantis pakuotes su DPD kurjeriu: 93012–93014, 93017, 93100–93105, 93121–93127, 93129.  
Pristatymui šiais pašto kodais yra taikomas papildomas 20,00 Eur mokestį.  
* Papildomi mokesčiai NETAIKOMI siuntoms į Nidos paštomatą (Taikos g. 4A, LT93121).

    12. Pinigų grąžinimas 

Pardavėjui negalint įvykdyti Prekių nupirkimo paslaugos, Pirkėjo sumokėtų pinigų grąžinimas įvykdomas per 7 d.d. nuo prašymo gavimo.

    13.  Klientų pretenzijos

Klientų pretenzijos nagrinėjamos 30 kalendorinių dienų.